مراحل شرکت در لاتاری گرین کارت آمریکا

تکمیل فرم ثبت نام
واریز هزینه
بررسی مدارک
ثبت نام نهایی