مراحل شرکت در لاتاری گرین کارت آمریکا

ثبت نام نهایی
واریز هزینه
بررسی مدارک
تکمیل فرم ثبت نام