مونه ای واقعی از “نامه قبولی” که سال گذشته یکی از برندگان لاتاری آمریکا

یو اس ای لاتاری