پرداخت هزینه – ثبت رسید

75000 تومان

  2 فرم برای ثبت نام

  آقا و خانم جهت افزایش شانس قبولی

ثبت نام فرزندان : رایگان

65000 تومان

 1 فرم برای ثبت نام

 افراد متاهل و اعضای خانواده

ثبت نام فرزندان : رایگان

45000 تومان

1 فرم برای افراد مجرد

(ازدواج نکرده، مطلقه، همسر فوت شده)

ثبت نام فرزندان : رایگان